Rejsebestemmelser

EU Cykelrejser

Rejsebestemmelser

Generel information pr. 1. september 2018.

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor EU Cykelrejser personale på rejsen.

Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være EU Cykelrejser i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

Reklamationen skal stiles til EU Cykelrejser, Teglvænget 107c, 7400 Herning.

Når du har tilmeldt dig, og når din tilmelding er blevet registreret hos EU Cykelrejser, vil du via mail blive bedt om at indbetale et reservationsgebyr, depositum eller hele rejsens pris.

Ved reservation af en rejse betales startnummer 100% og et reservationsgebyr på 25% af restbeløbet af den samlede rejses pris.
Depositum består af 100% betaling af startnummer og 50% af restbeløbet af den samlede rejses pris.

Din tilmelding er først gyldig og bindende, når din indbetaling (depositum mm.) er registreret hos EU Cykelrejser.

Dog er du forpligtet til at betale for et startnummer fra det øjeblik, du har bestilt det, uanset om du har modtaget en ordrebekræftelse eller faktura herpå.

Din indbetaling (depositum mm.) er også din accept af EU Cykelrejsers rejsebestemmelser, samt anden generel information og bestemmelser for den enkelte rejse.

Betales depositum ikke rettidig, harEU Cykelrejser ret til at slette din reservation.

Ved alle rejser betales restbeløbet senest med udgangen af februar måned før løbet, med mindre andet er beskrevet.

Betales restbeløbet ikke rettidigt, kan EU Cykelrejser betragte rejsen som afbestilt og EU Cykelrejser har mulighed for at sælge eller at overdrage rejsen helt eller delvist til anden side. I sådanne tilfælde tilbagebetales dine indbetalinger ikke, ligesom du ikke kan gøre krav på din rejse helt eller delvist.

Ved tilmelding eller ved reservation fra og med 1. marts betales hele rejsens pris ved tilmelding/reservation.

Bliver man forhindret i at deltage, bliver din/dine indbetalinger ikke refunderet.

EU Cykelrejser fralægger sig ethvert ansvar for fx forsinkelser og ruteomlægninger ved færger, tog, bus og fly.

Såfremt sådanne forhold indtræffer, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til fx transport frem til næste hotel i henhold til rejseprogrammet for den planlagte rejse, og/eller ophold, hjemtransport m.v.

Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejker, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak, sammenbrud eller lignende i en eller flere af vore transportformer mv., der forhindrer den videre rejse eller den planlagte rejse, forbeholder EU Cykelrejser sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne.

Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt de ekstra udgifter til fx ophold, hjemtransport m.v.

Det er rejsedeltagerens eget ansvar at være i en form, som gør ham/hende i stand til at gennemføre de enkelte dagsetaper inden for den af EU Cykelrejser eller løbsarrangørens afsatte tid. Skulle det modsatte være tilfældet forbeholder EU Cykelrejser sig ret til at tage deltageren ud af rejsen en eller flere dage.

Såfremt sådanne forhold indtræffer, må rejsedeltageren selv dække allerede afholdte udgifter samt udgifter til transport fx bus, taxa, ophold mv. frem til den/de næste/følgende etape mål.

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor EU Cykelrejsers personale på rejsen.

Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være EU Cykelrejser i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

Reklamationen skal stiles til EU Cykelrejser, Teglvænget 107c, 7400 Herning.

I forbindelse med den elektroniske bestilling af rejse på vores hjemmeside bliver du bedt om at angive dine pasinformationer og andre data. Hvis disse pasinformationer og data ikke er korrekte
og identisk med dit pas på afrejsedagen, er det deltagerens eget ansvar.

Ved udeblivelse eller for sent fremmøde i henhold til udsendte rejseplan betragtes det som afbud, og din/dine indbetalinger vil ikke blive refunderet.

EU Cykelrejser forbeholder sig ret til at aflyse en rejse indtil 8 dage før afrejsedato, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding til den udbudte tur.

I disse tilfælde tilbagebetales hele din indbetaling for rejsen.

EU Cykelrejser forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder at forhøje den allerede aftalte pris, hvis der skulle ske uforudsete ændringer i fx kendte og gældende priser, afgifter, tariffer, gebyrer, oliepriser og valutakurser.

Ligeledes forbeholder EU Cykelrejser sig ret til at aflyse en hel eller en påbegyndt etape/rute, hvis EU Cykelrejser skønner, at det fx er:

  • Uforsvarligt at påbegynde/fortsætte etapen/ruten.
  • Vejrmæssige forhold der gør det uforsvarligt at cykle.
  • Hvis man er kommet under tidspres på en etape.
  • Hvis det bliver nødvendigt med ruteomlægning mv.

I disse eller lignende tilfælde må rejsedeltageren selv dække allerede afholdte udgifter samt udgifter til fx  transport, ophold mv. frem til næste etape mål. EU Cykelrejser forbeholder sig ret til uden varsel, at foretage ændringer i rejseprogrammet herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder.

Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagage, herunder cykel, kommer med og af det anvendte transportmiddel.

Evt. beskadiget bagage og cykel erstattes ikke. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

HUSK AT UNDERSØGE OM DU ER DÆKKET FOR DETTE INDEN AFREJSE.

Der er i rejsens pris ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Vi henviser i den forbindelse til deltagerens eget forsikringsselskab eller et andet anerkendt rejseforsikringsselskab.

Husk at undersøge om der i dine forsikringer, især rejseforsikringen, er forbehold, der gør, at du ikke er dækket efter dine ønsker, fx om der er et økonomisk ”loft” for dækningen mm.